سندروم پای بی‌قرار

علت اصلی سندروم پای بی‌قرار، افزایش شدید سودا به ویژه در اندام‌های انتهایی (پاها) است که می‌تواند سبب ایجاد بیماری‌های مختلف از جمله واریس و سندروم پای بی‌قرار و … شود.