ریشه‌های طب سنتی ایران

 

دکتر محسن ناصریدانشیار فارماكولوژی دانشگاه علوم پزشكی شاهد

 

طب سنتی ایران که برگرفته از فرهنگ ایران و اسلام است، یک مکتب طبی کامل و پویا می‌باشد که جهان را به عنوان نظام احسن و آفریده خالق علیم و حکیم می‌نگرد و پزشک را از بابت تسلط و احاطه او به علوم مختلف و درک صحیح او از جهان هستی حکیم نامیده است.

ریشه‌های مکتب طب سنتی ایران به بیش از 10000 سال قبل می‌رسد، طبق نقل سیریل الگود مورخ پزشکی: «طب سنتی ایران قبل از طب یونانی وجود داشته است و ایرانیان اصول آن چیزی را که طب یونانی نامیده شد، به یونانیان تعلیم دادند و در ایران قدیم وضعیت طب پیشرفته‌تر از آشور بود.»

آثار مکتوب و نظریات ستارگان طب سنتی ایران مانند ابن‌سینا، علی بن عباس اهوازی، ابن ابی صادق نیشابوری، سید اسماعیل جرجانی و عمادالدین محمود شیرازی حدود هشت قرن محور آموزش و درمان دانشگاه‌های پزشکی طب در غرب و شرق جهان بود. لازم است با ژرف‌نگری جهت احیاء طب سنتی ایران و توسعه منطقی آن کوشید.